Dit najaar ging gemeente Haarlem in gesprek met ondernemers en belanghebbenden om input op te halen voor de economische visie. Hierin staan de ambities van Haarlem tot 2040. De visie geeft richting aan het economisch beleid van de stad. Wat voor stad wil Haarlem zijn? Wat zijn de economische opgaven? En wat is nodig voor meer banengroei?

Ook wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met daarin de acties voor de komende 4 jaar. De rondetafelgesprekken met de verschillende sectoren en de online enquête zijn afgerond. De gemeente wil iedereen die input heeft gegeven bedanken. De komende week vinden nog enkele interviews met stakeholders uit de stad plaats. En wordt er gesproken met studenten van Inholland en collega’s uit de regio. In december wordt alle input verwerkt. Gemeente Haarlem verwacht de concept economische visie en agenda medio maart de inspraak in te brengen.

Kijk hier voor de verdere planning. www.haarlem.nl/economischevisie/proces