In het kader van het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien wordt in 2020 een bedrag van €50.000,- beschikbaar gesteld voor het Productbudget Internationale Bezoekers Amsterdam Area. Partijen kunnen een beroep doen op dit budget met activiteiten die aansluiten op de doelstelling van dit project, namelijk:
– Meer internationale bezoekers aan Amsterdam de regio rondom Amsterdam laten bezoeken.

Daarnaast dient de aanvraag een bijdrage te leveren aan het oplossen van knelpunten en/of het benutten van kansen die in de verschillende gebiedsplannen benoemd zijn.

1 Spelregels Productbudget
Het Productbudget kent voor de aanvragers een aantal inschrijvingseisen en
beoordelingscriteria

Inschrijvingseisen

 • Inschrijvingen dienen uiterlijk op 31 december 2019 bij amsterdam&partners
  binnen te zijn. Inschrijvingen die na deze datum binnenkomen, worden niet in
  behandeling genomen.
 • De in de aanvraag gemelde activiteiten dienen voor tenminste 50% gefinancierd
  te worden door samenwerkingspartners. Gemaakte uren van de
  samenwerkingspartners worden niet als financiering beschouwd.
 • Het aangevraagde bedrag bedraagt per toekenning maximaal €10.000,- exclusief
  BTW.
 • Een samenwerking van tenminste 2 partijen uit de toeristische en/of culturele
  sector.
 • De ingediende activiteit dient een nieuwe activiteit te zijn en geen voortzetting
  van een bestaande activiteit.
 • Uitvoering van de goedgekeurde activiteiten dient plaats te vinden tussen 1
  februari 2020 en 31 oktober 2020.
 • Na afronding van de activiteiten dient een rapportage met bijbehorende uitingen
  en eindresultaten naar amsterdam&partners verzonden te worden.
 • Voorafgaand aan het indienen van uw aanvraag kunt u contact opnemen met
  amsterdam&partners om uw idee voor te leggen, zodat u van advies wordt
  voorzien of de aanvraag voldoende aansluit bij de desbetreffende gebiedsplannen.
  Gunningscriteria
 • Er dient een beschrijving gegeven te zijn welke activiteiten uitgevoerd worden en
  in welke mate ze bijdragen aan de realisatie van de gebiedsplannen. De
  speerpunten van de gebiedsplannen zijn te vinden vanaf pagina 3.
 • De activiteit(en) moet(en) gericht zijn op internationale bezoekers die in
  Amsterdam verblijven.
 • De activiteiten zelf vinden plaats in 2020, maar de effecten ervan kunnen ook in
  navolgende jaren gerealiseerd worden.
 • Er dient een beschrijving gegeven te zijn hoe de doelgroep wordt bereikt met de
  uit te voeren activiteiten. De communicatie van de activiteit naar de potentiële
  doelgroep moet derhalve meegenomen worden in de voorgestelde activiteiten.

2 Belangrijke tijdstippen

 • Inschrijven kan tot en met 31 december 2019.
 • Toekenning door de jury geschiedt in januari 2020.
 • Uitvoering van toegekende activiteiten: 1 februari 2020 – 31 oktober 2020.
 • Rapportage en uitingen naar ABHZ projectteam: 31 december 2020.
 • U kunt tot 31 december 2019 contact opnemen met amsterdam&partners om uw
  idee voor te leggen.

Uiteindelijke selectie van partijen
Voor het proces wordt een deskundige jury ingesteld. De aanvragen worden getoetst aan
de opgestelde criteria. Over de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Ook wordt er
niet over gecorrespondeerd. Deelname van amsterdam&partners aan het Productbudget
Internationale Bezoekers Amsterdam Area is uitgesloten.

Vergoeding bijdrage
Na goedkeuring van de aanvraag kan de aanvrager 75% bij de start van de uitvoering
factureren en 25% na afloop (na inlevering volledige rapportage van de uitvoering van de
activiteiten). Wijzigingen ten opzichte van het aanvraagformulier dienen voorafgaand
goedgekeurd te worden door amsterdam&partners. Activiteiten die niet conform het
aanvraagformulier worden uitgevoerd of niet volledig worden uitgevoerd, dienen (een
deel van) de toegekende bijdrage terug te storten.
Inschrijving inzenden
Inzendingen (middels digitaal formulier) moeten uiterlijk 31 december 2019 bij
amsterdam&partners binnen zijn.

3 Speerpunten gebiedsplannen
Onderstaande speerpunten zijn een samenvatting van de gebiedsplannen van 2018 met
aanvullende ideeën voor een gewenste productontwikkeling per themagebied. Deze
speerpunten dienen als input voor het productbudget 2020.
Authentic Haarlem
Focuspunt: versterken culturele en gastronomische identiteit
Kansen Aandachtspunten.  Verhogen kennis bij ondernemers in verband met de verhoging van de belevingswaarde
en gebiedsbranding.  Het beleid van Haarlem is gericht op duurzaam toerisme met de nadruk op cultuur en langer verblijf en hogere
bestedingen. 
Language-no-problem aanbod uitbreiden (cultureel aanbod dat interessant is voor de niet Nederlands sprekende consumenten) Semi – Afgerond; programmering in de stad wordt ook LNP aangeboden (gematigd goed) Productontwikkeling voor themajaar 2019 “Gouden Eeuw” Open Combinaties maken met andere gebieden zoals Amsterdam Beach en Flowers of
Amsterdam Open

Voor aanvragen klik hier