KENAUPARK 15 • 2011 MR HAARLEM • TEL.: 06-24112292 • E-MAIL: INFO@CENTRUM-HAARLEM.NL