Welke zaken spelen er op het stadhuis met betrekking tot de binnenstad?  Waar kan je als ondernemer tegen aan lopen?  


Houtplein en omstreken, herinrichting: De inspraakreacties n.a.v. het voorlopig ontwerp worden momenteel verwerkt.


Egelantier: Het college wil de Egelantier aan de Gasthuisvest opnieuw in de verkoop zetten met als te realiseren functies: hotel en woningen. Op 9 mei spreekt de commissie Ontwikkeling over een burgerinitiatief voor een culturele bestemming van de Egelantier. In mei/juni is/zijn informatiebijeenkomst(en) voor de wijk gepland.


Raaks Fase 3: Het ontwerp is definitief. In maart zijn de bouwhekken geplaatst. De rekken uit de tijdelijke fietsenstalling zijn in de omgeving herplaatst voor de duur van de bouw. Tevens zijn tijdelijke fietsvakken gemaakt. Een informatiebijeenkomst voor de belangrijkste stakeholders in de buurt is georganiseerd.

Planning:

 • Tweede kwartaal 2019: Start bouw;
 • Tweede kwartaal 2021: Bouw gereed;
 • Tweede kwartaal 2021: Aanleg openbaar gebied en riool Oude Zijlvest.

Nieuwe Groenmarkt fietsparkeerkelder: De behandeling in de raad van het onderzoek naar een eventuele fietsparkeerkelder is uitgesteld naar het derde of vierde kwartaal van 2019. Eerst zal een quickscan van de fietsparkeercapaciteit van de hele stad worden uitgevoerd. Zie ook: https://www.haarlem.nl/nieuwe-groenmarkt-herinrichting/


Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat – hotelontwikkeling: De ontwikkelaar Cobraspen heeft plannen om de voormalig meisjesschool aan Prins Hendrikstraat 1 en Wilhelminastraat 43a (jongensschool) te ontwikkelen tot hotel. Het plan is om een hotel te maken met ongeveer 100 hotelkamers van 4-sterren niveau met een bar/restaurant.


Renovatie kademuur Spaarne: De start van de uitvoering is uitgesteld tot najaar 2019 (buiten het vaarseizoen). De aannemer is geselecteerd. De bewoners en ondernemers worden binnenkort geïnformeerd over de planning.


Jansstraat 58-62:  In B&W van 23 april 2019: er is besloten tot onttrekking aan de openbaarheid van het parkeerterrein aan de Jansstraat 58-62. In B&W van 7 mei 2019 is de verkoopstrategie vastgesteld.  De gemeente Haarlem is eigenaar van de kavel Jansstraat 58-62. Vanuit ruimtelijk beleid is het wenselijk de bebouwingswand van de Jansstraat te herstellen en woningen (nieuwbouw) toe te voegen. In het bestemmingsplan “Oude Stad” is al voorgesorteerd op deze herontwikkeling. Het college heeft in 2016 besloten de verkoop van de kavel voor te bereiden en daartoe een startnotitie vastgesteld. Deze is ter informatie aan de Commissie Ontwikkeling gestuurd.


Gedempte Oude Gracht en Verwulft verkeerstrillingen:  Korte termijn maatregelen:

 • April  Onderzoek naar de bestaande wegconstructie
 • Mei   Offerte door aannemer
 • Juni   Afstemmen met omgeving en belanghebbenden (bereikbaarheid, busmaatschappij, omleidingen verkeer, tijdelijke maatregelen enz.)
 • Sept  Goedkeuring door gemeentebestuur
 • Okt    Uitvoering

Definitieve maatregelen:

 • Najaar 2019  Onderzoek en variantenstudie van mogelijke oplossingen gereed

Voor meer informatie klik hier.


Uitbreiding autoluwe binnenstad:

De ingangsdatum van de uitbreiding is 1 juli 2019.


Onderzoek naar invoering milieuzone (uit het coalitieakkoord):

Planning:

 • voor de zomer van 2019 bespreken in de raad;
 • eind 2019 keuze voor een scenario en tijdschema.

Het stuk wordt geagendeerd in projectgroep Stedelijke Distributie.


De Concept-aanpassing huisvestingsverordening Haarlem: 2017 (Versie 2019): Het vaststellen van de aanpassing huisvestingsverordening staat gepland voor april 2019, de inwerkingtreding op 1 mei 2019.

In met name vooroorlogse wijken neemt de druk op de particuliere woningvoorraad toe, door stijgende particuliere vakantieverhuur, maar ook door het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte en het vormen van kleine wooneenheden. Deze wijzigingen aan de woningvoorraad leveren extra woningen op, maar kunnen ook negatieve gevolgen opleveren voor de leefbaarheid. Er is behoefte aan meer instrumenten om schaarse woonruimte te beschermen en handhavend op te treden bij overlast. In de concept-aanpassing van de huisvestingsverordening wordt een vergunningenstelsel voorgesteld dat in deze behoefte voorziet.


Evenementenbeleid, locatieprofielen en uitvoeringsplan evenementenbeleid 2018-2022: De inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen van het evenementenbeleid en de locatieprofielen. De nota van beantwoording van de inspraakreacties is in concept klaar.

De Uitvoeringsaanpak evenementenbeleid 2018-2022 is ook in concept klaar. Hierin staat opgenomen op welke manier we toewerken naar het behalen van de doelstellingen van het evenementenbeleid, met welke samenwerkingspartners, financiering, op basis van welke criteria we scherpere keuzes gaan maken voor het behoud van kwaliteit en vernieuwing in het evenementenaanbod. Dit is vooral nodig vanwege de toename van evenementenaanvragen en de impact die evenementen kunnen hebben op een locatie.

Planning: Voor de zomer het beleid, de profielen, het handboek en het Uitvoeringsplan naar het college en de raad brengen voor definitieve vaststelling.


Hotelbeleid: De inspraakreacties zijn verwerkt in een nota van zienswijze. Naar aanleiding van de reactie van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem en van de hoteliers wordt bekeken hoe de marktruimte voor hotelkamers in Haarlem kan worden bepaald en tussentijds kan worden bijgesteld. Naar verwachting komt het hotelbeleid na het zomerreces in het college van B&W en in de commissie voor definitieve vaststelling.


Toeristisch vervoer/alternatief personenvervoer: Het belangrijkste doel van de beleidsregels is de balans in de stad te behouden en ongewenste vervoersmiddelen te weren. Omdat Haarlem een compacte stad is met een klein, voor de meeste mensen goed en aantrekkelijk beloopbaar centrum, zullen op zeer beperkte schaal vervoersmiddelen voor alternatief personenvervoer worden toegestaan.

Vervoersmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor een vergunning zijn fietstaxi’s, Tuk Tuk’s en kleinschalig Hop on Hop off vervoer. Alleen vervoersmiddelen die emissievrij zijn, zullen worden toegestaan. De regels van de autoluwe binnenstad gelden ook voor vervoersmiddelen voor alternatief personenvervoer. Er zijn ook regels opgenomen op het gebied van het uiterlijk aanzien van het voertuig en de verkeerscirculatie.

Planning: De participatiefase is afgerond. De concept beleidsregels en de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening worden in mei in het college behandeld. De commissievergadering is op 26 september 2019, daarna volgt de inspraakperiode van 6 weken. De verwachting is dat eind 2019 de APV zal zijn gewijzigd, waarna de beleidsregels in werking treden. Vanaf 2020 zullen ondernemers dan een vergunning moeten hebben om aan de slag te kunnen gaan als toeristisch vervoerder. Voor 2019 gelden er nog geen beleidsregels, wat kan inhouden dat er aanbieders voor alternatief personenvervoer de weg op gaan, mits toegestaan binnen de bestaande wettelijke regels. Deze ondernemers zullen bij ingang van de beleidsregels in 2020 gewoon moeten meedingen voor een vergunning en krijgen daarbij geen voorrang.


Standplaatsenbeleid: In B&W van 23 april 2019 is het concept standplaatsenbeleid 2019 vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak, tenzij bespreking in de commissie Ontwikkeling van 9 mei 2019 aanleiding geeft om het voorgenomen beleid te wijzigen.

https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-actualiseert-standplaatsenbeleid/


Openbare toiletvoorzieningen: Het college heeft op 5 maart 2019 de informatienota vastgesteld.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/05-maart/10:00/Openbare-toiletten-Haarlem


Bewoners naar de garage

De informatienota met een uitgewerkt voorstel heeft B&W op 23 april 2019 vastgesteld en wordt behandeld in de raadscommissie Beheer van 16 mei 2019. Momenteel wordt gewerkt aan nieuwe abonnementsvormen en een overgangsregeling. Deze worden in mei 2019 vastgesteld. Bewoners van de autoluwe binnenstad worden per brief geïnformeerd over de manier waarop de nieuwe abonnementen aangevraagd kunnen worden. Interparking biedt binnenkort voor parkeergarage Station ook een abonnement met gereduceerd tarief voor binnenstadbewoners aan. Naar verwachting kunt u dit abonnement voor juni 2019 aanvragen.  Meer informatie over het parkeren tegen gereduceerd tarief voor bewoners vindt u op de website van Spaarnelanden. Ook vindt u daar de aanvraagformulieren. Voor informatie over parkeergarage Station kunt u bij Interparking terecht.


Economische Visie Haarlem 2040:

 • schetst de ambities van de gemeente Haarlem voor een toekomstbestendige en duurzame economie in 2040;
 • is richtinggevend voor de versterking van het ondernemings-, vestigings- en investeringsklimaat, met als hoofddoel het behoud en aantrekken van werkgelegenheid;
 • is opgesteld in nauwe betrokkenheid met relevante stakeholders;
 • is afgestemd op de economische ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de MRA.

De visie omvat:

 • een (SWOT) analyse van de economische structuur en werkgelegenheid in Haarlem;
 • te verwachten economische en maatschappelijke trends;
 • een positiebepaling en de uitdagingen voor Haarlem;
 • thematische uitwerkingen;
 • een economische uitvoeringsagenda met doelstellingen voor korte- en middellange termijn, die samen met relevante stakeholders kan worden uitgevoerd.

Planning:

 • Mei, Juni 2019: bespreken startnotitie in staf, college en commissie
 • Juli, Augustus 2019: voorbereidend onderzoek, interne afstemming, voorbereidingen op participatie met de stad
 • September, Oktober 2019: o.a. ronde tafel gesprekken, interviews, ondernemersbijeenkomsten
 • November, December 2019: verwerken input
 • Januari, Februari 2020: concept economische visie en -uitvoeringsagenda naar staf en college
 • Maart, April 2020: inspraakperiode
 • Mei, Juni 2020: economische visie en -uitvoeringsagenda naar college, commissie en raad

Toeristische visie: Planning: start voorbereiding na de zomer van 2019.


Gebiedsvisie stationsplein:  Kern van de opgave is:

 • Een modern OV-knooppunt dat afgestemd is op de toekomstige (toenemende) mobiliteitsdruk en vervoersopgave (OV, fiets en voetganger)
 • Op de middellange en lange termijn (2021-2040) een veilige en efficiënte inrichting met ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte rondom het OV-knooppunt, rekening houdend met omvang en positie van het busstation, fietsparkeren en voorzieningen voor reizigers. Het stationsgebied als gezonde, stedelijke woonomgeving en het stationsplein als prettige verblijfsruimte voor de inwoners en bezoekers van Haarlem.
 • Het stationsgebied als veilig en duurzaam bereikbaar OV-knooppunt, met bijzondere aandacht voor bereikbaarheid voor langzaam verkeer en voldoende (stallings)ruimte voor de fiets.
 • Het stationsplein als kenmerkende entree van de (binnen)stad van Haarlem, door het omvormen naar een gemengd stedelijk programma met meer woningen, bedrijven, horeca en winkels in het Rekening houdend met de historische context van het stadscentrum in het algemeen en het monumentale stationsgebouw in het bijzonder.
 • Het scheppen van een kader met randvoorwaarden voor de eigenaren van particulier vastgoed in de directe omgeving van het station voor toekomstige (her)ontwikkelingen.

Planning:

 • Start participatie in april 2019
 • Besluitvorming voorjaar 2020.

Gebiedsvisie Grote Markt:  Een startnotitie met een voorstel over de noodzaak en een proces om een gebiedsvisie op te stellen wordt voor de zomer het college en de raad aangeboden.


Beleidsplan afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019 e.v.:  In het college van 5 maart 2019 zijn de beleidsthema’s vastgesteld waaraan de komende periode voorrang wordt gegeven:

 •  Veiligheid;
 •  Behoud van historische waarden en erfgoed;
 •  Duurzame ontwikkeling;
 •  Gezondheid, en
 •  Het voorkomen van ondermijning.

Deze thema’s zullen nadere uitwerking krijgen in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/05-maart/10:00/Vaststellen-Beleidsplan-VTH-2019-e-v