Het verkeer is ook in de wijk Vijfhoek, Raaks en Doelen een veel besproken onderwerp.

Het gebruik van de wijk door zowel vrachtverkeer en auto’s als ook een grote stroom fietsers en voetgangers past niet overal bij het vaak Middeleeuwse en karakteristieke patroon van de wijk. Simpelweg omdat de straten smal zijn en de ruimte schaars is. Bewoners van de wijk hebben samen met de wijkraad in 2017 een wijkvisie Verkeer opgesteld en hebben deze in maart 2018 aan het college aangeboden.

Onafhankelijk adviesbureau Mobycon toetst op verzoek van de gemeente de wijkvisie Verkeer van de bewoners en adviseert over maatregelen die vanaf 2020 kunnen worden uitgevoerd. Hierbij rekening houdend met alle betrokken partijen.

De komende maanden gaat de projectgroep van Mobycon aan de slag in nauwe samenwerking met een klein klankbordgroep (de gemeente, de wijkraad en de centrummanager). Mobycon is inmiddels gestart met verkeerstellingen en een inhoudelijke toetsing van de wijkvisie Verkeer. Op basis hiervan ontwikkelt het bureau een drietal scenario’s die inzicht geven in de wijze waarop de wijk zich de komende 10 à 20 jaar kan ontwikkelen. De relatie tussen het ruimtegebruik en het verkeer in de wijk is hier van belang. Deze voorlopige scenario’s worden in september besproken tijdens een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers/belanghebbenden van een groot aantal organisaties. U kunt zich voor dat gesprek aanmelden bij Mobycon.

Vervolgens werkt Mobycon voor de scenario’s maatregelen uit voor de zes probleemlocaties die in de wijkvisie Verkeer zijn aangegeven. De voorlopige maatregelen worden tijdens een tweede bijeenkomst in oktober met de vertegenwoordigers/belanghebbenden besproken. Het doel is dat op deze wijze gedragen maatregelen voor de korte termijn worden bedacht die lucht bieden voor de knelpunten en passen binnen het voorkeursscenario voor de wijk op langere termijn. Het eindadvies van Mobycon aan het college zal aan het eind van het jaar worden afgerond.

Wijkbewoners zijn uitgenodigd door de wijkraad om deel te nemen in een wijkverkeersgroep. Een andere manier om betrokken te raken, is via de vertegenwoordiging van uw straatvereniging of andere belangenorganisatie. Mobycon nodigt deze vertegenwoordigers uit voor de twee bijeenkomsten om de belangen te behartigen van haar achterban. Deel uw ideeën, vragen en suggesties met hen zodat ze besproken worden in september!