Waar is de gemeente Haarlem mee bezig?

d.d. 21 juni 2019: Dit is een overzicht van de beleidsontwikkelingen en de projecten in het centrum van de gemeente Haarlem. Bij vragen kunt u contact opnemen met de gebiedsverbinder Ingrid Hamer, iphamer@haarlem.nl

 

Egelantier  De Egelantier aan de Gasthuisvest in de verkoop gezet met als te realiseren functies: hotel en woningen en een mogelijke culturele invulling.

Op 27 mei is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Naar aanleiding hiervan is besloten een nieuwe bijeenkomst te plannen waarop de marktpartijen en de cultureel-maatschappelijke sector elkaar kunnen spreken.

https://www.haarlem.nl/egelantier-ontwikkeling/

Nieuwe Groenmarkt fietsparkeerkelder De behandeling in de raad van het onderzoek naar een eventuele fietsparkeerkelder is uitgesteld naar het vierde kwartaal van 2019. Eerst zal een quickscan van de fietsparkeercapaciteit van de hele stad worden uitgevoerd. Zie ook: https://www.haarlem.nl/nieuwe-groenmarkt-herinrichting/

Uitbreiding autoluwe binnenstad De ingangsdatum van de uitbreiding is 1 juli 2019. https://www.haarlem.nl/nieuws/nieuw-autoluw-gebied-start-met-waarschuwingsperiode/

Onderzoek naar invoering milieuzone (uit het coalitieakkoord): Voor de zomer van 2019 worden de uitgangspunten van het onderzoek besproken in de raad. Eind 2019 wordt een keuze gemaakt voor een scenario en tijdschema. In de projectgroep Stedelijke Distributie wordt het onderzoeksvoorstel besproken.

Toeristisch vervoer/alternatief personenvervoer  Het belangrijkste doel van de beleidsregels is de balans in de stad te behouden en ongewenste vervoersmiddelen te weren. Omdat Haarlem een compacte stad is met een klein, voor de meeste mensen goed en aantrekkelijk beloopbaar centrum, zullen op zeer beperkte schaal vervoersmiddelen voor alternatief personenvervoer worden toegestaan.

Vervoersmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor een vergunning zijn fietstaxi’s, Tuk Tuk’s en kleinschalig Hop on Hop off vervoer. Alleen vervoersmiddelen die emissievrij zijn, zullen worden toegestaan. De regels van de autoluwe binnenstad gelden ook voor vervoersmiddelen voor alternatief personenvervoer. Er zijn ook regels opgenomen op het gebied van het uiterlijk aanzien van het voertuig en de verkeerscirculatie.

Planning

De inspraakfase zal binnenkort starten. De verwachting is dat eind 2019 de APV zal zijn gewijzigd, waarna de beleidsregels in werking treden.

Vanaf 2020 zullen ondernemers dan een vergunning moeten hebben om aan de slag te kunnen gaan als toeristisch vervoerder. Voor 2019 gelden er nog geen beleidsregels, wat kan inhouden dat er aanbieders voor alternatief personenvervoer de weg op gaan, mits toegestaan binnen de bestaande wettelijke regels. Deze ondernemers zullen bij ingang van de beleidsregels in 2020 gewoon moeten meedingen voor een vergunning en krijgen daarbij geen voorrang.

 

Diverse visies, beleidstukken en uitvoeringsplannen voor de komende tijd. 

Economische Visie Haarlem 2040  Het college van Haarlem wil een antwoord geven op de economische vragen die de verwachte groei van onze stad met zich meebrengen. Dit wil zij doen in een nieuw op te stellen Economische visie Haarlem 2040, samen met ondernemers, belangengroepen en partners in de stad.

De economische visie

 • schetst de ambities van de gemeente Haarlem voor een toekomstbestendige en duurzame economie in 2040;
 • is richtinggevend voor de versterking van het ondernemings-, vestigings- en investeringsklimaat, met als hoofddoel het behoud en aantrekken van werkgelegenheid;
 • is opgesteld in nauwe betrokkenheid met relevante stakeholders;
 • is afgestemd op de economische ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de MRA.

De visie omvat:

 • een (SWOT) analyse van de economische structuur en werkgelegenheid in Haarlem;
 • te verwachten economische en maatschappelijke trends;
 • een positiebepaling en de uitdagingen voor Haarlem;
 • thematische uitwerkingen;
 • een economische uitvoeringsagenda met doelstellingen voor korte- en middellange termijn, die samen met relevante stakeholders kan worden uitgevoerd.

Planning:

 • Mei, Juni 2019: bespreken startnotitie in staf, college en commissie
 • Juli, Augustus 2019: voorbereidend onderzoek, interne afstemming, voorbereidingen op participatie met de stad
 • September, Oktober 2019: o.a. ronde tafel gesprekken, interviews, ondernemersbijeenkomsten
 • November, December 2019: verwerken input
 • Januari, Februari 2020: concept economische visie en -uitvoeringsagenda naar staf en college
 • Maart, April 2020: inspraakperiode
 • Mei, Juni 2020: economische visie en -uitvoeringsagenda naar college, commissie en raad

Meer info

https://www.haarlem.nl/nieuws/economische-visie-haarlem-2040-groei-van-de-stad-vraagt-om-meer-werkgelegenheid/

Detailhandelvisie  Het detailhandelsbeleid wordt geactualiseerd. Participatiebijeenkomsten hiervoor zijn onderdeel van het participatieproces voor de economische visie van Haarlem 2040. Daarnaast worden  aparte participatiebijeenkomsten voorbereid voor de hoofdwinkelgebieden zoals in de binnenstad en de wijkwinkelcentra. Ook wil de gemeente samen met het CMG  in november 2019  input ophalen voor de actualisering van het detailhandelsbeleid. Het beleid wordt eind 2020 vastgesteld door de raad.

Toeristische visie Deze zomer start de gemeente met de voorbereiding voor een toeristische visie voor Haarlem .

Visie Stationsgebied  De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor een visie op het Stationsgebied.

Kern van de opgave is:

 1. Een modern OV-knooppunt dat afgestemd is op de toekomstige (toenemende) mobiliteitsdruk en vervoersopgave (OV, fiets en voetganger)
 2. Op de middellange en lange termijn (2021-2040) een veilige en efficiënte inrichting met ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte rondom het OV-knooppunt, rekening houdend met omvang en positie van het busstation, fietsparkeren en voorzieningen voor reizigers. Het stationsgebied als gezonde, stedelijke woonomgeving en het stationsplein als prettige verblijfsruimte voor de inwoners en bezoekers van Haarlem.
 3. Het stationsgebied als veilig en duurzaam bereikbaar OV-knooppunt, met bijzondere aandacht voor bereikbaarheid voor langzaam verkeer en voldoende (stallings)ruimte voor de fiets.
 4. Het stationsplein als kenmerkende entree van de (binnen)stad van Haarlem, door het omvormen naar een gemengd stedelijk programma met meer woningen, bedrijven, horeca en winkels in het stationsgebied. Rekening houdend met de historische context van het stadscentrum in het algemeen en het monumentale stationsgebouw in het bijzonder.
 5. Het scheppen van een kader met randvoorwaarden voor de eigenaren van particulier vastgoed in de directe omgeving van het station voor toekomstige (her)ontwikkelingen.

Planning:

–             Start participatie in mei 2019

–             Besluitvorming voorjaar 2020.

https://www.haarlem.nl/stationsgebied-integrale-visie/

Evenementenbeleid, locatieprofielen en uitvoeringsplan evenementenbeleid 2018-2022  De inspraakreacties hebben geleid tot aanpassingen van het evenementenbeleid en de locatieprofielen. De nota van beantwoording van de inspraakreacties is in concept klaar.

De Uitvoeringsaanpak evenementenbeleid 2018-2022 is ook in concept klaar. Hierin staat opgenomen op welke manier we toewerken naar het behalen van de doelstellingen van het evenementenbeleid, met welke samenwerkingspartners, financiering, op basis van welke criteria we scherpere keuzes gaan maken voor het behoud van kwaliteit en vernieuwing in het evenementenaanbod. Dit is vooral nodig vanwege de toename van evenementenaanvragen en de impact die evenementen kunnen hebben op een locatie.

Voor de zomer gaat het beleid, de profielen, het handboek en het Uitvoeringsplan naar het college en de raad voor definitieve vaststelling.

 

Hotelbeleid De inspraakreacties zijn verwerkt in een nota van zienswijze. Naar aanleiding van de reactie van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Haarlem en van de hoteliers wordt bekeken hoe de marktruimte voor hotelkamers in Haarlem kan worden bepaald en tussentijds kan worden bijgesteld. Naar verwachting komt het hotelbeleid na het zomerreces in het college van B&W en in de commissie voor definitieve vaststelling.

Concept hotelbeleid : https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018544320-2-Bijlage-1-Hotelbeleid-Haarlem.pdf

 

Standplaatsenbeleid

Het concept standplaatsenbeleid  is vrij gegeven voor inspraak.

https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-actualiseert-standplaatsenbeleid/

 

Wel of geen gebiedsvisie Grote Markt?

Een startnotitie met de vraag of wel of niet een gebiedsvisie Grote Markt wenselijk is, wordt voor de zomer aan het college aangeboden. Een gebiedsvisie is een afgewogen kader op basis waarvan toekomstige beslissingen meer integraal en minder ad hoc worden genomen.