Afgelopen dinsdag is de concept visie voor het stationsgebied door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van 26 oktober t/m 7 december. Ook GS van de Provincie Noord-Holland heeft op 6 oktober kennisgenomen van de visie. Tegelijkertijd is een besluit genomen over het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.

Via deze link vindt u de concept visie en de bijbehorende nota van B&W (onder punt 6): https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2020/06-oktober/10:00 (de stukken over het OV-knooppunt vindt u onder punt 5)

En hier vindt u het nieuwsbericht hierover: https://www.haarlem.nl/stationsgebied/nieuws/

Reageren op de concept visie

De conceptvisie komt op www.haarlem.nl/stationsgebied te staan, samen met een videopresentatie waarin de belangrijkste punten worden toegelicht. Iedereen kan tussen 26 oktober en 7 december 2020 een zienswijze indienen via deze website. Belangstellenden worden via een briefkaart (omwonenden), digitale nieuwsbrief en social media geïnformeerd. Wilt u nu al reageren of heeft u een vraag? Dat kan via stationsgebied@haarlem.nl.

Hoe nu verder?

  • Op 29 oktober wordt de concept visie (en ook het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid) besproken in de commissie ontwikkeling (nog onder voorbehoud van de ruimte op de agenda)
  • De inspraakperiode loopt van 26 oktober tot 7 december, daarna worden de opmerkingen verwerkt en de visie definitief gemaakt
  • Maart/april 2021 vaststellen visie door de gemeenteraad
  • Q3 2021 Startnotitie fietsenstalling voorleggen aan gemeenteraad
  • Q3 2021 Keuze locatie busstation (en startnotitie ontwikkeling vastgoed) voorleggen aan gemeenteraad

Het verder uitwerken van de maatregelen N200 aan de noordzijde van het station worden opgepakt als onderdeel van het mobiliteitsbeleid en uitvoeringsplan.

Het onderzoek naar een schaalsprong in het (H)OV Haarlem-Schiphol/Amsterdam wordt in regionaal verband opgepakt, samen met het maken van een ontwerp voor een optimaal lijnennet voor de bus (herrouteren) en rekening houdend met noodzakelijke voorzieningen voor elektrisch laden van bussen.

 

Keuzes maken

Na vaststelling va de visie moeten keuzes worden gemaakt:

  • Voor de locatie en inrichting van het busstation
  • Voor de locatie van de fietsenstalling
  • Voor de herontwikkeling van het vastgoed