Gebiedsvisie stationsplein:
De startnotitie met bijbehorende stukken is op 5 november 2019 vastgesteld door het college van B&W. Zie de link onder punt 6: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/05-november/10:00

Op 10 december 2019 besproken in de commissie Ontwikkeling en op 19 december 2019 in de gemeenteraad.
De startnotitie is een globale verkenning van de kansen, belemmeringen en risico’s van het project in de initiatieffase. Met het vaststellen van de startnotitie door de raad kan de initiatieffase afgerond worden en wordt gestart met het opstellen van een integrale toekomstvisie 2020-2040 voor het stationsgebied.

Kern van de opgave is:
Een modern OV-knooppunt dat afgestemd is op de toekomstige (toenemende) mobiliteitsdruk en vervoersopgave (OV, fiets en voetganger)
De probleemanalyse integrale visie Stationsgebied is op 14 november besproken in de cie Beheer en gaat ter advies door naar de gemeenteraad.

Informatieavond inspraak Toekomstvisie stationsgebied
Datum: 27 februari 2020. Tijd en locatie nog niet bekend.
Planning: besluitvorming voorjaar 2020.

Houtplein en omstreken, herinrichting:

Het college van B en W heeft op 26 november 2019 een opinienota vastgesteld over de herinrichting van het Houtplein. De inspraakreacties hebben geleid tot veel wijzigingen in het Voorlopig Ontwerp. Op 9 december is een informatiebijeenkomst geweest in het Carlton Square Hotel.
De commissie Beheer heeft het Voorlopig ontwerp plus (VOplus) in haar vergadering van 12 december 2019 besproken. Het VOplus wordt hierna verder uitgewerkt in een Definitief ontwerp (DO). Zie voor meer informatie: https://www.haarlem.nl/houtplein-eo-herinrichting/

Egelantier:
Op maandag 10 februari 2020 sluit de termijn voor het indienen van de aanmeldingen in de selectiefase. Eind maart 2020 volgt de definitieve selectie van de drie tot vijf gegadigden.
Meer informatie op: www.haarlem.nl/egelantier

Toeristische koers:
Collegebesluit van 27 augustus 2019 over Plan van Aanpak Toeristische koers:
Samengevat: meer richten op kwaliteit, spreiding en het in goede banen leiden van toerisme.
De toeristische koers en bijbehorende uitvoeringsagenda komen in 2019 en 2020 tot stand via een integrale aanpak en een actief participatietraject met stakeholders. Het proces wordt zoveel mogelijk in lijn gebracht met de nieuw op te stellen Economische visie.
Op 26 september 2019 besproken in de commissie Ontwikkeling.
Begin 2020 volgt de inspraakfase.

Zie voor meer informatie: https://www.haarlem.nl/toeristischekoers/ Toeristisch vervoer/alternatief personenvervoer:
Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2019:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30/Aanpassing-van-de-APV-in-het-kader-van-de-beleidsregels-alternatief-personenvervoer/

Gedempte Oude Gracht en Verwulft verkeerstrillingen:
Oktober 2019: Uitvoering van maatregelen om trillingen tegen te gaan.
Definitieve maatregelen:

Najaar 2019: Onderzoek en variantenstudie van mogelijke oplossingen gereed.

Uitbreiding autoluwe binnenstad per 1 juli 2019:
https://www.haarlem.nl/nieuws/autoluwe-jansstraat-en-kruisstraat-afgesloten-door-beweegbare-palen/
In de Lange Margarethastraat en de Korte Begijnestraat zijn in november en december 2019 parkeervakken weggehaald, groenvakken gemaakt en bomen geplant. In januari en begin februari wordt dit ook uitgevoerd in de Nassaustraat.

Jansstraat 58-62:
In B&W van 23 april 2019: er is besloten tot onttrekking aan de openbaarheid van het parkeerterrein aan de Jansstraat 58-62. In B&W van 7 mei 2019 is de verkoopstrategie vastgesteld.

Renovatie kademuur Burgwal:
10 februari 2020: werkzaamheden riool nabij Gravestenenbrug (ongeveer 1 week)
Februari – mei 2020: opnieuw aanbrengen bestrating, bomen en overige terreininrichting
Meer informatie op: https://www.haarlem.nl/spaarne-kademuur/

Phoenixstraat gymzaal:
Een gymzaal wordt gebouwd naast het nieuwe rioolgemaal op de hoek van de Parklaan en de Phoenixstraat. Het college wil geen woningen op de gymzaal bouwen n.a.v. reacties van omwonenden. In november is het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd. De opmerkingen op het voorlopig ontwerp worden waar mogelijk verwerkt. Dan wordt het ontwerp definitief en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

Planning:
1 Eind november 2019; indienen aanvraag omgevingsvergunning
2 Dec. 2019 – maart 2020; aanbestedingsprocedure aannemer
3 Medio april/mei 2020; start bouw
4 Eind 2020/begin 2021; oplevering
5 Voorjaar 2021; ingebruikname bewegingsruimte
Meer informatie op: https://www.haarlem.nl/phoenixstraat-gymzaal/

Raaks Fase 3:
Het ontwerp is definitief. De bouw is inmiddels gestart. De rekken uit de tijdelijke fietsenstalling zijn in de omgeving herplaatst voor de duur van de bouw. Tevens zijn tijdelijke fietsvakken gemaakt. Een informatiebijeenkomst voor de belangrijkste stakeholders in de buurt is georganiseerd.
Planning:
Tweede kwartaal 2021: Bouw gereed;
Tweede kwartaal 2021: Aanleg openbaar gebied en riool Oude Zijlvest.

Gonnetbuurt:
De gemeenteraad heeft in maart 2019 het definitieve bestemmingsplan Gonnetstraat 22-26 vastgesteld. https://www.haarlem.nl/gonnetstraat/
Het bestemmingsplan is aangepast om de woonbestemming mogelijk te maken. Ook de gewenste hoogte uit het stedenbouwkundig plan past nu binnen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft in het najaar van 2019 het beroep tegen het bestemmingsplan verworpen.
De bouwwerkzaamheden beginnen zodra HBB en Dopper een omgevingsvergunning van de gemeente heeft gekregen. De verwachting is dat de bouw in 2020 start.

Nieuwe Groenmarkt herinrichting en fietsparkeerkelder:
Een onderzoek naar een eventuele fietsparkeerkelder is gaande.
Op de Nieuwe Groenmarkt is een tijdelijke inrichting geplaatst in afwachting van het maken van keuzes over fietsparkeren op basis van het in voorbereiding zijnde Actieplan Fiets 2020-2022, waarover voor de zomer van 2020 een bestuurlijk besluit wordt genomen.
Op basis van deze keuzes kan vervolgens een goed onderbouwd besluit worden genomen voor het fietsparkeren op of onder de Nieuwe Groenmarkt en de verdere inrichting hiervan.
Zie ook: https://www.haarlem.nl/nieuwe-groenmarkt-herinrichting/

Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat – hotel?:
De gemeente heeft besloten dat een hotel aan de Wilhelminastraat 43A niet mogelijk is, aan de Prins Hendrikstraat 1 in principe wel.
Voor de laatste locatie Wilhelminastraat 43A is overigens (nog) geen formele aanvraag ingediend. De startnotitie zal in het voorjaar van 2020 in de raad behandeld worden.
https://www.haarlem.nl/prins-hendrikstraat-hotelontwikkeling/

Evenementenbeleid (en locatieprofielen):
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 besloten tot het definitief:
1. Vaststellen van de documenten ‘Evenementenbeleid 2018-2022’ incl. locatieprofielen en het Handboek Richtlijn Evenementen, met inachtneming van de inspraaknotitie (Juni2018).
2. Vaststellen ‘Uitvoeringsaanpak Evenementenbeleid Haarlem’.
De commissie Bestuur heeft de stukken ter kennisname aangenomen. De stukken komen nog ter kennisname op de agenda van de commissie Ontwikkeling.

Zie voor meer informatie:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2019/05-september/17:00/Vaststellen-Evenementenbeleid-en-uitvoeringsregelingen-Evenementenbeleid-en-Subsidieverlening

Hotelbeleid:
Het college heeft op 10 december 2019 een nieuw hotelbeleid vastgesteld, waarmee ingezet wordt op kwaliteit en beperkte groei. Er wordt een zogenaamde ‘hotelaanvraagpauze’ ingevoerd.
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/10-december/10:00/Vaststellen-Hotelbeleid
Dit betekent dat de gemeente een pas op de plaats maakt en tot 1 januari 2022 geen nieuwe hotelinitiatieven faciliteert. Op deze manier wordt voorkomen dat er meer hotelkamers bijkomen dan gevuld kunnen worden, terwijl de beschikbare ruimte in onze stad schaars is. Daarnaast biedt het beleid meer mogelijkheden dan voorheen om te sturen op kwaliteit.
Cie. Ontwikkeling 9 jan. 2020: adviseert behandeling als hamerstuk met stemverklaring in de raad van 30 januari 2020 (2019/827900).

Economische Visie Haarlem 2040:
schetst de ambities van de gemeente Haarlem voor een toekomstbestendige en duurzame economie in 2040;
• is richtinggevend voor de versterking van het ondernemings-, vestigings- en investeringsklimaat, met als hoofddoel het behoud en aantrekken van werkgelegenheid;
• is opgesteld in nauwe betrokkenheid met relevante stakeholders;
• is afgestemd op de economische ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de MRA.
De visie omvat:
• een (SWOT) analyse van de economische structuur en werkgelegenheid in Haarlem;
• te verwachten economische en maatschappelijke trends;
• een positiebepaling en de uitdagingen voor Haarlem;
• thematische uitwerkingen;
• een economische uitvoeringsagenda met doelstellingen voor korte- en middellange termijn, die samen met relevante stakeholders kan worden uitgevoerd.
Planning:
September, Oktober 2019: o.a. ronde tafelgesprekken, interviews, ondernemersbijeenkomsten
November, December 2019: verwerken input
Januari, Februari 2020: concept economische visie en -uitvoeringsagenda naar staf en college
Maart, April 2020: inspraakperiode
Mei, Juni 2020: economische visie en -uitvoeringsagenda naar college, commissie en raad

Deltaplan fiets:
De informatienota Fiets heeft het college op 5 november 2019 vastgesteld. Zie agendapunt 9 op de link:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/05-november/10:00

In de informatienota wordt ingegaan op de volgende fases:
1. Korte termijn: Geplande maatregelen en maatregelen die in uitvoering
Zijn;
2. Middellange termijn: Actieplan Fiets ‘2020-2022’ met maatregelen per locatie en financiering;
3. Lange termijn: Beleidsplan Mobiliteit, inclusief het uitvoeringsprogramma tot 2025 met doorkijk naar 2040.
De korte termijn en de middellange termijn zetten in op het verbeteren van fietsparkeren en fietsroutes binnen de financiële kaders tot 2022.
Planning besluitvorming over Actieplan Fiets 2022-2022: maart 2020 college en in april 2020 commissie Beheer (ter informatie).
Op 29 januari 2020 is een bijeenkomst geweest voor belangenorganisaties voor een sessie fietsparkeeroplossingen voor het centrum.

Zichtbaarheid fietsenstallingen:
Eind september is een communicatiecampagne gestart om de gemeentelijke fietsenstallingen onder de aandacht te brengen. Er worden diverse communicatiemiddelen ingezet en stewards ingezet om fietsparkeerders te verwijzen naar de stalling in de Smedestraat. Ook wordt later de uniformiteit en zichtbaarheid van de stallingen vergroot door het aanpassen van de gevels.
Onderzoek naar invoering milieuzone (uit het coalitieakkoord):
Planning:
In 2020 keuze voor een scenario en tijdschema.

Gebiedsvisie Grote Markt:
Het huidige college vindt een gebiedsvisie voor de Grote Markt weliswaar waardevol, maar heeft besloten geen gebiedsvisie op te stellen omdat hier de komende jaren te weinig capaciteit voor beschikbaar is gezien de hoeveelheid werk die er voor de stad ligt.
Omdat we geen gebiedsvisie opstellen en we de laatste twee jaren geen signalen hebben ontvangen dat het huidige terrasseninrichtingsplan (TIP) onvoldoende functioneert zien we ook af van het voornemen om een nieuw TIP te maken. Het bestaande TIP loopt gewoon door en er verandert dus niets aan de bestaande terrasindeling op de Grote Markt.

Tot slot:
Deze lijst wordt met zorg opgesteld, maar fouten zijn helaas niet uit te sluiten. Aan deze lijst kunnen daarom geen rechten of aanspraken worden ontleend.