Plannen groot onderhoud en beleid gemeente Haarlem

Gebiedsvisie stationsplein:

Kern van de opgave is:

Een modern OV-knooppunt dat afgestemd is op de toekomstige (toenemende) mobiliteitsdruk en vervoersopgave (OV, fiets en voetganger)

Op de middellange en lange termijn (2021-2040) een veilige en efficiënte inrichting met ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte rondom het OV-knooppunt, rekening houdend met omvang en positie van het busstation, fietsparkeren en voorzieningen voor reizigers. Het stationsgebied als gezonde, stedelijke woonomgeving en het stationsplein als prettige verblijfsruimte voor de inwoners en bezoekers van Haarlem.

Het stationsgebied als veilig en duurzaam bereikbaar OV-knooppunt, met bijzondere aandacht voor bereikbaarheid voor langzaam verkeer en voldoende (stallings) ruimte voor de fiets.

Het stationsplein als kenmerkende entree van de (binnen)stad van Haarlem, door het omvormen naar een gemengd stedelijk programma met meer woningen, bedrijven, horeca en winkels in het  stationsgebied. Rekening houdend met de historische context van het stadscentrum in het algemeen en het monumentale stationsgebouw in het bijzonder.

Het scheppen van een kader met randvoorwaarden voor de eigenaren van particulier vastgoed in de directe omgeving van het station voor toekomstige (her)ontwikkelingen.

 

Planning:

Start participatie in april 2019

Besluitvorming voorjaar 2020.

 

Houtplein en omstreken, herinrichting:

Het DO wordt in het najaar besproken met de wethouder en voorgelegd aan het college van B en W. Daarna bespreekt de commissie Ontwikkeling het DO. Naar verwachting wordt het DO eind 2019 behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad.

https://www.haarlem.nl/houtplein-eo-herinrichting/

 

Egelantier:

Het college wil de Egelantier aan de Gasthuisvest opnieuw in de verkoop zetten met als te realiseren functies: hotel en woningen. Op 9 mei spreekt de commissie Ontwikkeling over een burgerinitiatief voor een culturele bestemming van de Egelantier. 18 september heeft de inspiratiemarkt plaatsgevonden. De nieuwe planning staat op de website: www.haarlem.nl/egelantier

 

Toeristische koers:

Collegebesluit van 27 augustus 2019 over Plan van Aanpak Toeristische koers:

Samengevat: we gaan ons meer richten op kwaliteit, spreiding en het in goede banen leiden van toerisme en niet zozeer op groei.

De toeristische koers en bijbehorende uitvoeringsagenda komen in 2019 en 2020 tot stand via een integrale aanpak en een actief participatietraject met stakeholders. Het proces wordt zoveel mogelijk in lijn gebracht met de nieuw op te stellen Economische visie.
https://www.haarlem.nl/toeristischekoers/

 

Toeristisch vervoer/alternatief personenvervoer:

Inspraakperiode: 4 september t/m 15 oktober 2019.

Inspraakavond op woensdag 4 september van 18.00 tot 20.00 uur in de kantine van de Zijlpoort aan de Gedempte Oude Gracht.

Vervolgens zullen de inspraakreacties betrokken worden bij het raadsvoorstel, waarin een aanpassing van de APV wordt opgenomen en het collegevoorstel tot definitieve vaststelling van de Beleidsregels Alternatief Personenvervoer. De verwachting is dat eind 2019 de APV zal zijn gewijzigd, waarna de beleidsregels in werking treden. Vanaf komend jaar zullen ondernemers dan een vergunning moeten hebben om aan de slag te kunnen gaan als toeristisch vervoerder. Voor dit seizoen gelden er nog geen beleidsregels, wat zou kunnen inhouden dat er aanbieders voor alternatief personenvervoer de weg op zullen gaan. Deze ondernemers zullen bij ingang van de beleidsregels in 2020 gewoon moeten meedingen voor een vergunning en krijgen daarbij geen voorrang.

Onder alternatief personenvervoer wordt verstaan; het met een vergunning van het college als ondernemer met een voertuig tegen betaling personenvervoer aanbieden aan de weg, op bepaalde, met de gemeente overeengekomen momenten. Dit kan in een vaste route langs toeristische bezienswaardigheden of in een aangewezen gebied. Bijvoorbeeld fietstaxi’s, Tuk Tuk’s en kleinschalige Hop on Hop off vervoer. Alleen emissievrije vervoersmiddelen zullen worden toegestaan. Onder alternatief personenvervoer vallen geen taxi’s en openbaar vervoerlijnen, zoals deze in de Wet Personenvervoer 2000 zijn opgenomen. Ook deelfietsen en vormen van individuele fietsverhuur vallen hier niet onder.

https://www.haarlem.nl/nieuws/denk-mee-over-alternatief-personenvervoer-in-haarlem/

 

Gedempte Oude Gracht en Verwulft verkeerstrillingen:

Korte termijn maatregelen:

April  Onderzoek naar de bestaande wegconstructie

Mei   Offerte door aannemer

Juni   Afstemmen met omgeving en belanghebbenden (bereikbaarheid, busmaatschappij, omleidingen verkeer, tijdelijke maatregelen enz.)

Sept  Goedkeuring door gemeentebestuur

Okt    Uitvoering van maatregelen om trillingen tegen te gaan

Definitieve maatregelen:

Najaar 2019  Onderzoek en variantenstudie van mogelijke oplossingen gereed

 

Uitbreiding autoluwe binnenstad per 1 juli 2019:

De beweegbare palen en bijhorende besturingskasten worden in de periode van 9 tot 27 september verplaatst. Externe omstandigheden als evenementen, veiligheid en problemen in de testfase kunnen leiden tot een uitloop van 1 week.

https://www.haarlem.nl/nieuws/autoluwe-jansstraat-en-kruisstraat-afgesloten-door-beweegbare-palen/

In de Jansstraat en Smedestraat zijn door het vervangen van de witte stenen de parkeervakken opgeheven. Voor de invulling van de vervallen parkeerplaatsen zijn in samenspraak met bewoners voor de straten waar dit het geval is schetsen gemaakt met voorstellen waar er groen, bomen en fietsenklemmen komen. O.a. in de Smedestraat wordt door het maken van proefsleuven nog onderzocht of de aanwezigheid van kabels en leidingen het planten van bomen toestaat. Op 23 september wordt een inloopmoment voor de betreffende bewoners georganiseerd over de invulling van de parkeervakken. zie https://www.haarlem.nl/bewonersbijeenkomsten/

De uitvoering van de plannen in de Smedestraat zijn ook afhankelijk van de geplande bouwwerkzaamheden in het Brinkmanncomplex en de uitvoering in de Jansstraat is mede afhankelijk van de verbouwing van de voormalige rechtbank. Bomen in de Smedestraat aan de kant van Brinkmann en in de Jansstraat aan de kant van de voormalige rechtbank kunnen daarom in ieder geval dit plantseizoen nog niet worden geplant. Het planten van de overige bomen zal wel in het plantseizoen 2019/2020 mogelijk zijn.

 

Jansstraat 58-62:

In B&W van 23 april 2019: er is besloten tot onttrekking aan de openbaarheid van het parkeerterrein aan de Jansstraat 58-62. In B&W van 7 mei 2019 is de verkoopstrategie vastgesteld.

 

De gemeente Haarlem is eigenaar van de kavel Jansstraat 58-62. Vanuit ruimtelijk beleid is het wenselijk de bebouwingswand van de Jansstraat te herstellen en woningen (nieuwbouw) toe te voegen. In het bestemmingsplan “Oude Stad” is al voorgesorteerd op deze herontwikkeling. Het college heeft in 2016 besloten de verkoop van de kavel voor te bereiden en daartoe een startnotitie vastgesteld. Deze is ter informatie aan de Commissie Ontwikkeling gestuurd. Inmiddels kan er niet meer geparkeerd worden op het kavel.

 

 

 

Renovatie kademuur Burgwal:

De renovatie start in oktober.

https://www.haarlem.nl/spaarne-kademuur/

 

Phoenixstraat gymzaal:

Een gymzaal wordt gebouwd naast het nieuwe rioolgemaal op de hoek van de Parklaan en de Phoenixstraat. Het college wil geen woningen op de gymzaal bouwen n.a.v. reacties van omwonenden. In een bijeenkomst heeft de architect de ideeën voor de gymzaal aan de bewoners gepresenteerd. In oktober wordt het voorlopig ontwerp aan de bewoners gepresenteerd. De opmerkingen op het voorlopig ontwerp worden waar mogelijk verwerkt. Dan wordt het ontwerp definitief en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

https://www.haarlem.nl/phoenixstraat-gymzaal/

 

Raaks Fase 3:

Het ontwerp is definitief. De bouw is inmiddels gestart. De rekken uit de tijdelijke fietsenstalling zijn in de omgeving herplaatst voor de duur van de bouw. Tevens zijn tijdelijke fietsvakken gemaakt. Een informatiebijeenkomst voor de belangrijkste stakeholders in de buurt is georganiseerd.

Planning:

Tweede kwartaal 2021: Bouw gereed;

Tweede kwartaal 2021: Aanleg openbaar gebied en riool Oude Zijlvest.

 

Gonnetbuurt:

De gemeenteraad heeft in maart 2019 het definitieve bestemmingsplan Gonnetstraat 22-26 vastgesteld.  https://www.haarlem.nl/gonnetstraat/

 

 

Nieuwe Groenmarkt fietsparkeerkelder:

Een onderzoek naar een eventuele fietsparkeerkelder is gaande.

De inrichting van de Nieuwe Groenmarkt wordt voor een belangrijk deel bepaald door de invulling van het fietsparkeren. Op de Nieuwe Groenmarkt is een tijdelijke inrichting geplaatst in afwachting van het maken van keuzes over fietsparkeren voor de nadere uitwerking van het Deltaplan fiets. In oktober worden hierover richtinggevende voorstellen bij de Commissie Beheer neergelegd. Begin volgend jaar kan het fietsparkeerbeleid dan worden vastgesteld. Op basis van het fietsparkeerbeleid kan vervolgens een goed onderbouwde keus worden gemaakt voor het fietsparkeren op of onder de Nieuwe Groenmarkt en de verdere inrichting hiervan. De bewoners en ondernemers van de nieuwe Groenmarkt worden apart geïnformeerd over de voortgang van de herinrichting in relatie tot de fietsparkeeropgave.

Zie ook: https://www.haarlem.nl/nieuwe-groenmarkt-herinrichting/

 

Prins Hendrikstraat en Wilhelminastraat – hotel?:

De gemeente heeft besloten dat een hotel aan de Wilhelminastraat 43A niet mogelijk is, aan de Prins Hendrikstraat 1 in principe wel. Voor de laatste locatie is overigens (nog) geen formele aanvraag ingediend.

https://www.haarlem.nl/prins-hendrikstraat-hotelontwikkeling/

 

Evenementenbeleid (en locatieprofielen):

 

 Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 besloten tot het definitief:

1. Vaststellen van de documenten ‘Evenementenbeleid 2018-2022’ incl. locatieprofielen en het Handboek Richtlijn Evenementen, met inachtneming van de inspraaknotitie (Juni2018).

2. Vaststellen ‘Uitvoeringsaanpak Evenementenbeleid Haarlem’.

De commissie Bestuur heeft de stukken ter kennisname aangenomen. De stukken komen nog ter kennisname op de agenda van de commissie Ontwikkeling.

 

 

 

 

Zie voor meer informatie:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-bestuur/2019/05-september/17:00/Vaststellen-Evenementenbeleid-en-uitvoeringsregelingen-Evenementenbeleid-en-Subsidieverlening

 

Hotelbeleid:

Elk jaar komen er meer bezoekers naar Haarlem. Er komen hotelkamers bij en de particuliere vakantieverhuur, zoals Airbnb, groeit flink. Gemeente Haarlem heeft hiervoor nieuw beleid gemaakt. Het conceptbeleid is inmiddels in de inspraak geweest. Naar verwachting worden de inspraaknotitie en het definitieve hotelbeleid op 19 december besproken in de raad.

De inspraakreacties worden verwerkt. Het definitieve voorstel komt na zomer 2019 in de commissie. Zodra het definitieve beleid is vastgesteld, wordt deze op de website van de gemeente Haarlem geplaatst.

 

Standplaatsenbeleid:

In B&W van 23 april 2019 is het concept standplaatsenbeleid 2019 vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak, tenzij bespreking in de commissie Ontwikkeling van 9 mei 2019 aanleiding geeft om het voorgenomen beleid te wijzigen.

 

Economische Visie Haarlem 2040:

schetst de ambities van de gemeente Haarlem voor een toekomstbestendige en duurzame economie in 2040;

  • is richtinggevend voor de versterking van het ondernemings-, vestigings- en investeringsklimaat, met als hoofddoel het behoud en aantrekken van werkgelegenheid;
  • is opgesteld in nauwe betrokkenheid met relevante stakeholders;
  • is afgestemd op de economische ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de MRA.

 

De visie omvat:

  • een (SWOT) analyse van de economische structuur en werkgelegenheid in Haarlem;
  • te verwachten economische en maatschappelijke trends;
  • een positiebepaling en de uitdagingen voor Haarlem;
  • thematische uitwerkingen;
  • een economische uitvoeringsagenda met doelstellingen voor korte- en middellange termijn, die samen met relevante stakeholders kan worden uitgevoerd.

Planning:

Mei, Juni 2019: bespreken startnotitie in staf, college en commissie

Juli, Augustus 2019: voorbereidend onderzoek, interne afstemming, voorbereidingen op participatie met de stad

September, Oktober 2019: o.a. ronde tafel gesprekken, interviews, ondernemersbijeenkomsten

November, December 2019: verwerken input

Januari, Februari 2020: concept economische visie en -uitvoeringsagenda naar staf en college

Maart, April 2020: inspraakperiode

Mei, Juni 2020: economische visie en -uitvoeringsagenda naar college, commissie en raad

 

Deltaplan fiets:

In oktober worden hierover richtinggevende voorstellen bij de Commissie Beheer neergelegd. Begin volgend jaar kan het fietsparkeerbeleid dan worden vastgesteld. Op basis van het fietsparkeerbeleid kan vervolgens een goed onderbouwde keus worden gemaakt voor het fietsparkeren op of onder de Nieuwe Groenmarkt.

 

Zichtbaarheid fietsenstallingen:

Eind september start een communicatiecampagne om de gemeentelijke fietsenstallingen onder de aandacht te brengen. Er worden diverse communicatiemiddelen ingezet en stewards ingezet bij de Hoofdwacht om fietsparkeerders te verwijzen naar de stalling in de Smedestraat. Ook wordt later de uniformiteit en zichtbaarheid van de stallingen vergroot door het aanpassen van de gevels.

 

Onderzoek naar invoering milieuzone (uit het coalitieakkoord):

Planning

voor de zomer van 2019 bespreken in de raad;

eind 2019 keuze voor een scenario en tijdschema.

 

Gebiedsvisie Grote Markt:

De notitie met de vraag of wel of niet een gebiedsvisie voor de Grote Markt wordt geschreven wordt in het najaar aan de wethouder voorgelegd.