Het college van burgemeester en wethouders heeft beleid opgesteld voor alternatief personenvervoer.
Bezoekers en inwoners zouden hiermee tegen betaling vervoerd kunnen worden langs toeristische- en culturele attracties, winkels en horeca in de (binnen)stad van Haarlem. Het college wil graag het bezoek aan Haarlem stimuleren, maar wil daarbij de balans in de stad goed blijven bewaken. Omdat de hoeveelheid, vorm en  kwaliteit van de vervoersmiddelen voor alternatief personenvervoer ook voor overlast kunnen zorgen heeft het college besloten om hiervoor beleidsregels op te stellen. Op deze manier wordt het mogelijk om ongewenste vervoersmiddelen te weren en de balans in de stad te behouden. 
Het is mogelijk om uw mening te geven over het nieuwe beleid, gedurende de inspraaktermijn van woensdag 4 september tot en met dinsdag 15 oktober .

 

Informatiebijeenkomst

Er zal een informatiebijeenkomst worden gehouden over het nieuwe beleid, op woensdag 4 september van 18.00 uur tot 20.00 uur. Het beleid wordt dan kort toegelicht.

De informatiebijeenkomst vindt plaats in de locatie Zijlpoort van de gemeente Haarlem aan de Gedempte Oude Gracht 2. Er liggen formulieren klaar om uw mening kenbaar te maken.

Voor koffie en thee zal worden gezorgd.

Aanmelden bijeenkomst

In verband met de organisatie van de informatiebijeenkomst vragen wij u om u vooraf aan te melden. U kunt een e-mail sturen naar seltenmr@haarlem.nl

 

Achtergrondinformatie

De laatste jaren neemt het bezoekersaantal aan Haarlem gestaag toe, tot zo’n 2 miljoen bezoekers in 2017. Het is van belang om te kunnen sturen op ontwikkelingen op het gebied van toerisme, om te voorkomen dat er problemen ontstaan, zoals die zich ook voordoen in andere steden zoals Amsterdam. Een van de mogelijkheden om te sturen, is via de beleidsregels voor alternatief personenvervoer.

Onder alternatief personenvervoer wordt verstaan; het met een vergunning van het college als ondernemer met een voertuig tegen betaling personenvervoer aanbieden aan de weg, op bepaalde, met de gemeente overeengekomen momenten. Dit kan in een vaste route langs toeristische bezienswaardigheden of in een aangewezen gebied. Onder alternatief personenvervoer vallen geen taxi’s en openbaar vervoerlijnen, zoals deze in de Wet Personenvervoer 2000 zijn opgenomen. Ook deelfietsen en vormen van individuele fietsverhuur vallen hier niet onder.

 

Reageren op het nieuwe beleid

Het is mogelijk om uw mening te geven op het nieuwe beleid gedurende de inspraaktermijn van 4 september tot en met 15 oktober. Dit kan op de volgende manieren:

 

  • via een formulier tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 4 september
  • per e-mail naar seltenmr@haarlem.nl
  • per brief aan de gemeente Haarlem, Postbus 511, 2003 PB Haarlem, mevr. M. Selten.

 

 

 

Wat gebeurt er met uw reactie

Inspraakreacties worden verwerkt in een inspraaknotitie. De reacties worden gewogen en waar mogelijk meegenomen in het definitieve beleid. Zodra dit en de inspraaknotitie zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, ontvangt iedereen die een reactie heeft gegeven hierover bericht. Het definitieve beleid wordt ook op de website van de gemeente Haarlem geplaatst. Let op: uw naam wordt gepubliceerd. De beantwoording op de reacties worden als onderdeel van het definitieve beleid op onze website geplaatst. Heeft u bezwaar tegen het publiceren van uw naam? Vermeld dit dan bij uw reactie.

 

Klik hier voor de beleidsregels voor alternatief personenvervoer.