Er staat in onze binnenstad heel wat op  stapel. Dankzij Ingrid Hamer, de gebiedsmanager voor het centrum, een kort overzicht van wat er gebeurt en gaat gebeuren.

 • Egelantier: De Egelantier aan de Gasthuisvest gaat opnieuw de verkoop in met als te realiseren functies: hotel en woningen.
 • Renovatie kademuur Burgwal is uitgesteld tot najaar 2019.
 • In het kader van de Bereikbare Binnenstad de volgende informatie. Op 30 oktober heeft het college ingestemd met een notitie over een aantal samenhangende stukken onder de noemer Bereikbare Binnenstad:
 • Informatienota Bereikbare Binnenstad – bedoeld als overkoepelende nota
 • Definitief Ontwerp en uitvoeringskrediet Autoluwe Binnenstad
 • Bewoners naar de Garage (een maatregel uit het maatregelenpakket Moderniseren Parkeren)
 • Toegangsregeling Voetgangersgebied (vastgesteld door B&W op 16 oktober 2018)
 • De verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen naar 10.00-20.00 uur vanaf 1 december 2018 is definitief geworden.
 • Het concept hotelbeleid heeft het college op 30 oktober 2018 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
 • De Ambitiekaart Haarlemse wateren is definitief vastgesteld. Deze notitie stimuleert watertoerisme en –recreatie en beoogt versterking van de economische en maatschappelijke waarde hiervan, door:
  • het opstellen van beleidsregels voor rondvaart en verhuur van vaartuigen ten behoeve van een duurzame, aangename en veilige vaarstad;
  • het in kaart brengen van ambities en het doen van voorstellen voor concrete uitvoering op korte, middellange en lange termijn;
  • het juridisch en ruimtelijk vastleggen van de bestemmingen en ambities en die vertalen naar een digitale kaart, die via OpenData beschikbaar wordt gemaakt voor bewoners, ondernemers en andere betrokkenen
 • Toeristisch vervoer: regels voor het toeristisch vervoer zijn nodig. Participatie en inspraak wordt hierover georganiseerd.