Informatie over de binnenstad

Er staat in onze binnenstad heel wat op  stapel. Dankzij Ingrid Hamer, de gebiedsmanager voor het centrum, een kort overzicht van wat er gebeurt en gaat gebeuren.

 • Egelantier: De Egelantier aan de Gasthuisvest gaat opnieuw de verkoop in met als te realiseren functies: hotel en woningen.
 • Renovatie kademuur Burgwal is uitgesteld tot najaar 2019.
 • In het kader van de Bereikbare Binnenstad de volgende informatie. Op 30 oktober heeft het college ingestemd met een notitie over een aantal samenhangende stukken onder de noemer Bereikbare Binnenstad:
 • Informatienota Bereikbare Binnenstad – bedoeld als overkoepelende nota
 • Definitief Ontwerp en uitvoeringskrediet Autoluwe Binnenstad
 • Bewoners naar de Garage (een maatregel uit het maatregelenpakket Moderniseren Parkeren)
 • Toegangsregeling Voetgangersgebied (vastgesteld door B&W op 16 oktober 2018)
 • De verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen naar 10.00-20.00 uur vanaf 1 december 2018 is definitief geworden.
 • Het concept hotelbeleid heeft het college op 30 oktober 2018 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
 • De Ambitiekaart Haarlemse wateren is definitief vastgesteld. Deze notitie stimuleert watertoerisme en –recreatie en beoogt versterking van de economische en maatschappelijke waarde hiervan, door:
  • het opstellen van beleidsregels voor rondvaart en verhuur van vaartuigen ten behoeve van een duurzame, aangename en veilige vaarstad;
  • het in kaart brengen van ambities en het doen van voorstellen voor concrete uitvoering op korte, middellange en lange termijn;
  • het juridisch en ruimtelijk vastleggen van de bestemmingen en ambities en die vertalen naar een digitale kaart, die via OpenData beschikbaar wordt gemaakt voor bewoners, ondernemers en andere betrokkenen
 • Toeristisch vervoer: regels voor het toeristisch vervoer zijn nodig. Participatie en inspraak wordt hierover georganiseerd.